top of page

ทดสอบความปลอดภัยทาง Cyber ขององค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย ThreatSimulatorปัจจุบันองค์กรในประเทศและทั่วโลก ได้มีการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็น Firewall , Antivirus และ อื่นๆ แต่อาจไม่ทราบว่าแล้วที่องค์กร์นั้นๆติดตั้งไว้ได้ผลหรือไม่และควรตั้ง Policy เพื่อให้ครอบคลุมได้อย่างไร ก่อนที่จะซื้ออุปกรณ์เพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีด้าน Breach and Attack Simulation (BAS) นั้นเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและบอกจุดอ่อนของความปลอดภัยขององค์กร ไม่ว่าจะจากภายนอกเครือข่าย หรือ ภายในเครือข่าย ด้วยการจำลองการโจมตีที่เกิดขึ้นจริงๆตลอดทั่วโลกเข้ามาอย่างต่อเนื่อง


ภายใน Webinar จะกล่าวถึง การวัดประสิทธิภาพของระบบ Security ในองค์กร , การเพิ่มความสามารถการตรวจจับ Ransomware, Botnet, phishing และ อื่นๆ รวมถึงระบุถึงสาเหตุของ Breach และวิธีการแก้ไข ผู้ร่วมเข้าสัมมนาสามารถขอทดสอบการใช้งานและไม่มีผลกระทบใดๆต่อธุรกิจ รวมถึงไม่มีความซับซ้อน อีกทั้งเพิ่มวิสัยทัศน์ให้กับองค์กรด้านความปลอดภัย - Hack Yourself before Attackers do!


Why Keysight Technologies?

Keysight Technologies, Inc. เป็นผู้นำทางด้าน Technology ทางด้าน Network Security, Network Testing Network Visibilities รวมถึง ทางด้านเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีประสบการณ์และความ เชี่ยวชาญด้านการวัดและทดสอบมากว่า 80 ปี และ ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรทางด้าน Engineering , Enterprises, Service Provider , 5G , Manufacturing หรือ Automotive ชั้นนำทั่วโลก


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Product Manager : คุณไหมแพร ชีวมงคล , maiprae@nextwave.co.th ,

+6683-919-5142

Facebook Page : Nextwave (Thailand)

Comments


bottom of page