top of page

แนวโน้มการโจมตีแบบ DDoS และโซลูชันการป้องกันจาก NSFOCUS


อัพเดทการโจมตีแบบ DDoS และวิธีป้องกันจาก NS FOCUS

การโจมตีแบบ DDoS ในปัจจุบัน แฮกเกอร์ได้พัฒนารูปแบบการโจมตีให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความถี่มากขึ้น ปริมาณสูงขึ้น และมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ทำให้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแบบ ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีโซลูชันสำหรับป้องกันการโจมตีแบบ DDoS เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจและ Network Infrastructure


สามารถชมรายละเอียด Webinar ย้อนหลังได้ที่Comments


bottom of page