top of page

Automated Pentesting Tool พลิกโฉมการทดสอบเจาะระบบเครือข่ายภายในองค์กรแบบอัตโนมัติด้วย Pentera

ปัจจุบันการประเมินความเสี่ยงโดยการการทดสอบเจาะระบบเพื่อค้นหาจุดอ่อนในการเข้าถึงระบบต่างๆ จะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ (Manual Pentest) และองค์กรส่วนใหญ่จัดทำขึ้นปีละ 1-2 ครั้งๆนึงใช้ระยะเวลาหลายสัปดาห์ อย่างไรก็ดี ระบบเครือข่ายภายในองค์กรมีการผันแปรตลอดทั้งปีดังนั้นความเสี่ยงจากการโจมตีอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ


ส่งผลให้ผู้บริหาร CISO และทีม SOC อาจไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ระหว่างปี หากไม่มีการทดสอบเจาะระบบอย่างต่อเนื่อง Pentera คืออะไร? Pentera เป็นแพลตฟอร์มเจาะระบบแบบอัตโนมัติ เพื่อค้นหาช่องโหว่จาก Inside-out และ Outside-in ถึงแม้จะทำการเจาะระบบจริงเหมือนที่ Hacker ลงมือกับองค์กร (Real Exploit) แต่ยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยในการใช้งาน (Safe By Design)


เนื้อหาสำคัญใน webinar

- อุปสรรคของการทำ Manual Penetration Testing ในปัจจุบัน

- ประโยชน์และคุณค่าของการใช้ Automation Tool ในการเจาะระบบ

- ประวัติความเป็นมาของบริษัท Pentera

- วิธีการทำงานของ Pentera ซึ่งมีความปลอดภัยในการเจาะระบบ

- Demo การทำงานของแพลตฟอร์ม


ผู้บรรยาย

- คุณ Jeric Lim (Channel Director บริษัท Pentera)

- คุณสาธิต ชัยวิวัฒน์ตระกูล (Technical Director บริษัท Nextwave (Thailand))
Comments


bottom of page