NetkaView Network Monitoring

NetkaView Network มีจุดเด่นด้าน การแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเครือ ข่ายพร้อมนำเสนอผ่านรายงานได้แบบเรียลไทม์, บันทึกข้อมูลปัญหา จุดที่เกิดปัญหา และรายชื่อลูกค้าที่ประสบปัญหา ส่งต่อข้อมูลรายงาน ไปยัง Network Management Team ที่ทำหน้าที่เฝ้าติดตามปัญหา ผ่าน SMS, Line Alert และระบบ Group Mail ไป ยังเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ซึ่งประจำอยู่ในพื้นที่ในแต่ละแห่งได้
- Netka สามารถเชื่อมโยงเข้ากับ อุปกรณ์เข้าอื่นๆได้ และเมื่อมีการแจ้งเตือนเหตุขัดข้อง Alarm ต่างๆก็จะถูกส่ง โดยอัตโนมัติ และแสดงผลในหน้าจอ
ตัวอย่า องค์กรที่ใช้งานได้แก่ KSC , Symphony , UIH, PROEN , INET

NetkaView Network Monitoring