top of page

NetkaView Network Monitoring

NetkaView Network มีจุดเด่นด้าน การแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเครือ ข่ายพร้อมนำเสนอผ่านรายงานได้แบบเรียลไทม์, บันทึกข้อมูลปัญหา จุดที่เกิดปัญหา และรายชื่อลูกค้าที่ประสบปัญหา ส่งต่อข้อมูลรายงาน ไปยัง Network Management Team ที่ทำหน้าที่เฝ้าติดตามปัญหา ผ่าน SMS, Line Alert และระบบ Group Mail ไป ยังเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ซึ่งประจำอยู่ในพื้นที่ในแต่ละแห่งได้
- Netka สามารถเชื่อมโยงเข้ากับ อุปกรณ์เข้าอื่นๆได้ และเมื่อมีการแจ้งเตือนเหตุขัดข้อง Alarm ต่างๆก็จะถูกส่ง โดยอัตโนมัติ และแสดงผลในหน้าจอ
ตัวอย่า องค์กรที่ใช้งานได้แก่ KSC , Symphony , UIH, PROEN , INET

NetkaView Network Monitoring
bottom of page